Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Kdo má jít k zápisu?

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018. K zápisu se opětovně dostaví i děti, kterým byl ve školním roce 2023/2024 udělen odklad povinné školní docházky.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak postupovat?

Pro vygenerování a tisk žádosti využijte elektronický portál na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ , který bude spuštěn od 25. 3. 2024 – 17. 4. 2024

V případě potřeby Vám s administrací žádosti po předchozí telefonické domluvě pomůžeme (denně od 8.00 do 13 hodin na tel. 776 881 263 nebo 482 750 719).  Žádost vám vygenerujeme a připravíme k osobnímu vyzvednutí ve škole.

Co je potřeba škole doložit u zápisu?

Zápis budoucích prvňáčků proběhne osobním způsobem ve čtvrtek 18. 4. 2024 v době od 14.00 hod do 18.00 hod. Spolu s vygenerovanou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádostí o odklad povinné školní docházky) s sebou vezměte:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Doporučujeme využít pro zápis rezervační systém v zápisovém portálu https://zapisyzs.liberec.cz/,  V případě, že jej nevyužijete, počítejte s delší čekací dobou. Před samotným zápisem přijďte do školy s desetiminutovým předstihem, abychom měli dostatek času na vyřízení administrativních úkonů.

Pokud se nemůžete  s dítětem ze závažných důvodů zápisu zúčastnit osobně, můžete žádost o přijetí k základnímu vzdělávání škole doručit spolu s kopií rodného listu nejpozději do 18. 4. 2024 prostřednictvím datové schránky 99nmn8z nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce.

U všech žádostí, které škola obdrží k 18. 4. 2024 do 18.00 hodin, bude dne 19. 4. 2024 zahájeno správní řízení o přijetí k základnímu vzdělávání popř. o udělení odkladu povinné školní docházky.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 24. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin v budově základní školy na adrese: Na Výběžku 118, 460 15 Liberec 15. Po tomto termínu rozhodne ředitelka o přijetí/nepřijetí dítěte do základní školy.

Od 2. 5. 2024 můžete po přihlášení na webové stránky  https://zapisyzs.liberec.cz/ sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Pokud by mělo být dítě přijato do více základních škol, do kterých jste si podali žádost o přijetí, dostavte se prosím po předchozí domluvě do základní školy, kterou pro vzdělávání vašeho dítěte preferujete.  V ostatních základních školách podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a mohla být uvolněna místa pro další děti v pořadí.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Seznam registračních čísel (identifikátor na přihlášce) přijatých dětí bude 17. 5. 2024 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu naší základní školy (www.zsnavybezku.cz, v sekci zápis do 1. třídy). Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude rovněž umístěn na vchodových dveřích školy tak, aby byl čitelný zvenčí.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti o přijetí.

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena jedna 1. třída s maximálním počtem 26 dětí.

Kritéria pro přijetí

Spádové děti

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).

Pomocná kritéria:

  1. Spádové dítě má ve škole staršího sourozence a po 1. 9. 2024 bude sourozenec žákem dotčené školy
  2. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi uchazeči splňující stejné kritérium.

Nespádové děti

Ředitel školy je oprávněn rozhodnout o nepřijetí nespádových dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu stanovených kritérii přijetí (naplnění kapacity prvního ročníku v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a organizační kompetencí ředitele školy).

Výchozí kritérium

počet otevíraných tříd pro daný školní rok

počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat

Kritéria:

  1. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2024 budou žáky školy.
  2. Dítě s trvalým pobytem v Liberci ve spádovém obvodu jiné ZŠ.
  3. Dítě s trvalým pobytem mimo Liberec.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.