Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Kdo má jít k zápisu?

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015. K zápisu se opětovně dostaví i děti, kterým byl ve školním roce 2020/2021 udělen odklad povinné školní docházky.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak postupovat?

Rodič má možnost využít pro vygenerování a tisk žádosti elektronický portál na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ , který bude spuštěn od 29. 3. 2021 –  21. 4. 2021

V případě potřeby Vám s administrací žádosti  pomůžeme a  po předchozí telefonické domluvě vám  žádost vygenerujeme a připravíme k osobnímu vyzvednutí ve škole.

Doklady, které je nutné škole doložit u zápisu

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bude doložena vygenerovaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a kopie rodného listu dítěte.

K žádosti o odklad povinné školní docházky doložíte vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky, kopii rodného listu dítěte a originál posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo psychologa.

Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy bez přítomnosti dětí!  Podání žádosti bude učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4) od 19. 4. 2021 do 22. 4. 2021. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy 99nmn8z
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou na adresu: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.Mařanova 650
    463 12 Liberec- Vesec
  4. Osobní podání do schránky školy v místě přechodného působiště školy:  Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o., Mařanova 650,  463 12 Liberec- Vesec

Vyhodnocení doručených žádostí o přijetí  nebo žádostí o odklad 22. 4. 2021 (tzv. sběr žádostí, zápis)

U všech žádostí, které škola obdrží k 22. 4. 2021  do 16.00 hodin, bude dne 23. 4. 2021  zahájeno správní řízení o přijetí k základnímu vzdělávání popř. o udělení odkladu PŠD.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27. 4. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy na adrese: Mařanova 650, Liberec -Vesec, 46312. Po tomto termínu  rozhodne  ředitelka o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do základní školy.

Od 4. 5. 2021 můžete po přihlášení na webové stránky  https://zapisyzs.liberec.cz/ sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. 

Pokud by mělo být dítě přijato do více základních škol, do kterých jste si podali žádost o přijetí, dostavte se prosím  po předchozí domluvě do základní školy, kterou pro vzdělávání  vašeho dítěte preferujete.  V ostatních základních školách podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a mohla být uvolněna místa pro další děti v pořadí. 

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Seznam  registračních čísel  (identifikátor na přihlášce) přijatých dětí bude 17. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu naší základní školy (www.zsnavybezku.cz, v sekci zápis do 1. třídy). Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude rovněž umístěn na vchodových dveřích školy v místě přechodného působiště školy v ul. Mařanova 650, Liberec- Vesec  tak, aby byl čitelný zvenčí.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti o přijetí.

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna 1. třída s maximálním počtem 25 dětí.

Kritéria pro přijetí

Spádové děti

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).
Pomocná kritéria:
1. Dítěti byl v minulém roce povolen odklad PŠD
2. Spádové dítě má ve škole staršího sourozence a po 1. 9. 2021 bude sourozenec žákem dotčené školy
3. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy
Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi uchazeči splňující stejné kritérium.

Nespádové děti

Ředitel školy je oprávněn rozhodnout o nepřijetí nespádových dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu stanovených kritérii přijetí (naplnění kapacity prvního ročníku v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a organizační kompetencí ředitele školy).
Výchozí kritérium
počet otevíraných tříd pro daný školní rok
počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat
Kritéria:
1. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2021 budou žáky školy.
2. Dítě s trvalým pobytem v Liberci ve spádovém obvodu jiné ZŠ.
3. Dítě s trvalým pobytem mimo Liberec.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.