Zápis do 1. třídy

Výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok (2017/2018)

Kdo má jít k zápisu?

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014. K zápisu se opětovně dostaví i děti, kterým byl ve školním roce 2019/2020 udělen odklad povinné školní docházky.

Jak postupovat?

Rodič má možnost využít pro vygenerování a tisk žádosti:

  • Elektronický portál na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ od  dubna 2020 do 23. dubna 2020
  • Podporu na ZŠ Na Výběžku dne 14. 4. 2020 od 15 hod do 17 hodin
  • Po předchozí domluvě podporu na Magistrátu města Liberec – odbor školství a sociálních věcí, 1. patro, dveře č. 1

Termín a místo konání zápisu

Zápis pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve všech libereckých školách v jednotném termínu ve čtvrtek 23. 4. 2020 v ZŠ Na Výběžku 118, Liberec XV – Starý Harcov od 14 hod do 18 hod.

Doklady potřebné k  zápisu

  • vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky rovněž předložit posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo psychologa
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

Dítě, pokud s tím zákonný zástupce souhlasí, absolvuje rovněž motivační část zápisu, při které dochází k orientačnímu posouzení jeho školní zralosti. Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti může rodičům posloužit „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.“

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna 1. třída s maximálním počtem 25 dětí.

Kritéria pro přijetí

Spádové děti

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).
Pomocná kritéria:
1. Dítěti byl v minulém roce povolen odklad PŠD
2. Spádové dítě má ve škole staršího sourozence a po 1. 9. 2020 bude sourozenec žákem dotčené školy
3. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy
Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi uchazeči splňující stejné kritérium.

Nespádové děti

Ředitel školy je oprávněn rozhodnout o nepřijetí nespádových dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu stanovených kritérii přijetí (naplnění kapacity prvního ročníku v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a organizační kompetencí ředitele školy).
Výchozí kritérium
počet otevíraných tříd pro daný školní rok
počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat
Kritéria:
1. Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky školy.
2. Dítě s trvalým pobytem v Liberci ve spádovém obvodu jiné ZŠ.
3. Dítě s trvalým pobytem mimo Liberec.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Průběh správního řízení můžete sledovat od 11. 5. 2020 po přihlášení do internetového portálu. Seznam  registračních čísel přijatých dětí bude 18. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. na úřední desce, na webu základní školy www.zsnavybezku.cz v sekci zápis do 1. třídy. Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude rovněž umístěn na vchodových dveřích školy tak, aby byl čitelný zvenčí.

Odklad povinné školní docházky

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu, o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy.