Informace k péčí o děti a mládež za nouzového stavu

Vážení rodiče,

níže najdete informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna. Prostřednictvím třídních učitelů vám byly rozeslány  bližší informace  o vzdělávání a provozu v naší škole. Dále přikládám rozhodnutí hejtmana, který pověřil ZŠ, Liberec, ul.5. května jako školu určenou pro děti zaměstnanců vybraných profesí. Bližší informace k provozu najdete na stránkách školy https://www.zs5kveten.cz/

2021Rozhodnutí hejtmana – nařízení péče o děti

Informace k provozu škol a školských zařízení do 10. ledna 2021

Informace k provozu a vzdělávání našich žáků od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

Dne 23. 12. 2020 jsme přešli usnesením Vlády ČR do 5. stupně protiepidemických opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Od 4. 1. 2021 budou žáci 1. a 2. třídy vzděláváni prezenčně.
Žáci 3.- 9. třídy budou vzděláváni distančním způsobem. Rozvrh hodin bude žákům k dispozici na webových stránkách školy. Práce bude zveřejněna v prostředí škola v pyžamu (3. a 4. třída) a v Moodlu (5. – 9. třída) v podělí ráno.

Stravování
Žáci 1. a 2. třídy budou automaticky na oběd přihlášeni.
Žáci 3.- 9. třídy, kteří mají zájem o oběd, se musí přihlásit k odběru stavy v systému strava.cz do čtvrtka 31.12.2020 do 13 hodin. Oběd si můžou odebrat pouze do kastrůlku ve školní výdejně v Mařanově ul. vždy od 12. 30 do 13.00 hodin.

Doprava
Od pondělí 4. 1. 2021 pojede ráno do náhradních školních prostor v Mařanově jeden autobusový spoj v 7.50 hod ze zastávky Harcov kostel (v 7.38 hod ze zastávky Březová alej jako spoj č.15)
Odpoledne pojede zpět ze zastávky Mařanova do zastávky Harcov -kostel pouze jeden spoj v 15.15 hod.

Školní družina
Školní družina bude pro žáky 1. a 2. třídy v provozu každý den od 6. 30 do 16.00 hod.

Konzultace
Žáci v distančním vzdělávání mají možnost domluvit si s vyučujícími individuální konzultaci a přijít do školy sami nebo s rodičem.

Režimová opatření
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost po celou dobu nosit roušky a dbát zvýšené hygieny. Žáci zůstávají po celou dobu v homogenních skupinách. Během pobytu ve škole se musí pravidelně větrat.

S přáním pevného zdraví a brzkého shledání ve škole
Jarmila Plachá

V Liberci 29.1.2020

Informace ke stravování pro žáky, kteří se vzdělávají distančně

Vážení rodiče,

dle nového pokynu MŠMT je možné vydávat žákům na distanční výuce dotované obědy. Tyto obědy nesmí žáci konzumovat ve školní jídelně, ale mohou si je vyzvednout u výdejního okénka, odnést domů a doma zkonzumovat.

Postup:

Jídlo je možné objednat běžným způsobem v systému www.strava.cz od čtvrtka 19. 11. 2020. Přihlášku je možné udělat také telefonicky  na tel. 739 220 981 nejpozději do 19.11.2020 do 7.00hod.

V dalších dnech je možné přihlášení k obědu jen přes systém http://www.strava.cz/ do 14.00 hod předchozího dne.

Jídlo se bude vydávat do jídlonosičů (nejsou přípustné skleněné nádoby) v době od 11.15 do 11.45 hod. V případě, že bude jídlo vyzvedávat sourozenec na prezenční výuce, přinese jídlonosič, který bude označen jménem a příjmením žáka a třídou, do jídelny před zahájením výuky do 8.15 hod.

Vstup dalších osob do prostor školní jídelny je v době, kdy se stravují žáci na prezenční výuce, zakázán. Během výdeje jídla Vás žádáme o dodržování hygienických pravidel (roušky, rozestupy).

Děkujeme za spolupráci.

Jarmila Plachá

Ošetřovné

 Vážení rodiče,

v současné době škola  potvrzení potřebná k vystavení OČR nevydává.

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních, rodiče, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření, předloží pouze čestné prohlášení. Tiskopis, který bude v nejbližší době dostupný na  na webových stránkách OSSZ, rodič vyplní a odevzdá originál na Okresní správu sociálního zabezpečení a kopii zaměstnavateli.

Rodičům pracujícím v IZS

Pro rodiče pracující v IZS a další vyjmenované zákonné zástupce v Rozhodnuti_hejtmana_LK_o_vykonavani_pece_o_deti_a_mladez_za_nouzoveho_stavu (002) ze dne 13. 10. 2020 bude  péče o děti mládež od 3 až do 13 let zabezpečena na Základní a mateřské škole Barvířská, Liberec, příspěvková organizace se sídlem: Liberec III – Jeřáb, Proboštská 38/6.

Podrobné informace získáte přímo na stránkách školy zde.

Distanční výuka

Vážení rodiče, 

na základě mimořádných opatření vlády přecházejí žáci obou stupňů základních škol od středy 14. 10. 2020 na distanční vzdělávání. Školní družina, klub i školní stravování budou po dobu distančního vzdělávání mimo provoz. 

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. 

Žáci 1. – 4. třídy, kteří se budou vzdělávat distančně, budou mít práci zadávanou v prostředí skolavpyzamu.cz. Bližší informace k zadávané práci, online hodinách a hodnocení v tomto období obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím emailu. 

Žáci 5.  –  9. třídy budou mít práci zadávanou výhradně v prostředí Moodle. Práce bude vyučujícími zadána nejpozději do pondělí 14 hodin. Termín odevzdání je stanoven na neděli do 17 hodin. Práce bude odevzdávána výhradně přes Moodle. Pozdní odevzdání, či zaslání emailem je považováno za nesplnění úkolu. Práce bude součástí celkového hodnocení. 

Všichni žáci 5.  – 9. třídy obdrželi od vyučujících klíče k přihlášení do kurzů. K dispozici je budou mít i třídní učitelé. Veškeré přihlašovací údaje k účtům (Moodle, email, umimeto.org) mají žáci nalepené v žákovské knížce. V případě potíží s přihlášením řešte prosím přednostně přes zapomenuté heslo. V případě potíží se školním e-mailem se můžete obrátit na p. uč. Jošta (jost@zsnavybezku.cz, tel. 724 154 949).

Rodiče žáků, kteří v dotazníkovém šetření požadovali o zapůjčení tabletu,  se můžou v případě potřeby obrátit na paní sekretářku J. Pivrncovou tel. 776881263, email: sekretariat@zsnavybezku.cz. Zařízení bude zapůjčeno zákonnému zástupci po složení vratné kauce 1000,- Kč. 

Rozvrh online výuky pro II. stupeň bude zveřejněn ve středu 14. 10. 2020 na webových stránkách školy v důležitých odkazech: Online výuka.
Rozvrh online výuky I. stupně se dozvíte od svých třídních učitelů. 

Aktuální informace týkající se délky platnosti mimořádného opatření, ošetřovného aj. najdete poté, co budou úřady zveřejněna, na webových stránkách školy v sekci aktuality. 

 

                                                                                  Mgr. Jarmila Plachá  

         ředitelka školy  

Distanční vzdělání

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením bude školní výuka v následujících týdnech probíhat takto:

Třídy 1. stupně se vyučují nadále podle rozvrhu. Opatření se nadále dotýkají jen zákazu zpěvu. Tělesná výchova není omezením dotčena. Platí používání roušky ve společných prostorách školy.

Provoz školní družiny je zachován. 

Činnost  všech zájmových kroužků kromě přípravy na příjímací zkoušky pro žáky 8. a 9. třídy jsme nuceni do odvolání zastavit.

Třídy 2. stupně jsme rozdělili do dvou skupin: 

  1. skupina 6. a 7. třída – v týdnu od 12.10. – 16. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání, v týdnu od 19.10. – 23. 10. 2020 se učí dle rozvrhu prezenčně.
  2. skupina 8. a 9. třída v týdnu od 12.10. – 16. 10. 2020 učí se dle rozvrhu, od 19.10. – 23. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání.

Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. V případech potřeby má škola k zapůjčení iPady proti podpisu smlouvy o výpůjčce a vratné kauci 1000,- Kč. Úkoly z jednotlivých předmětů obdrží žáci prostřednictvím aplikace Moodle. Zadání domácí práce proběhne pravidelně v pondělí do 14 hodin, termínem pro splnění bude neděle do 17 hodin v daném týdnu. Práce bude odevzdávána výhradně přes Moodle. Pozdní odevzdání, či zaslání emailem je považováno za nesplnění úkolu.

Ve školní jídelně platí zpřísněná opatření, která zpomaluje výdej obědů. Prosíme o pochopení a trpělivost.

Na dny 26. a 27. 10. vyhlásilo ministerstvo školství volné dny. Z uvedeného vyplývá, že v návaznosti na státní svátek a podzimní prázdniny výuka v týdnu 26. – 30. října neprobíhá.