Školní knihovna

Výpůjční doba

Návštěva knihovny je možná po předchozí domluvě.

Kontakt

Knihovnu zajišťuje p. učitelka Sluková, kontakt: slukova@zsnavybezku.cz.

Vnitřní řád knihovny

I. Základní ustanovení

 1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a vyučující ZŠ NA VÝBĚŽKU, LIBEREC.
 2. Čtenářem knihovny se automaticky stává každý vyučující i žák – v systému skolaonline.cz má svůj účet, v němž jsou vypůjčené knihy evidovány.

II. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel si může bezplatně půjčit publikace, které jsou v nabídce školní knihovny.

Uživatel je povinen:

 1. Udržovat pořádek a klid ve školní knihovně.
 2. Chovat se šetrně k vypůjčeným knihám a celému vybavení knihovny, knihy vždy vracet na stanovené místo.

V knihovně není dovoleno jíst a pít.

III. Způsoby půjčování a výpůjční lhůta

 1. Uživatel si může vypůjčit max. 3 knihy najednou, běžná doba půjčení publikace je jeden měsíc (o případném prodloužení výpůjční doby rozhoduje knihovník).
 2. V knihovně si mohou žáci knihy půjčit, prohlížet, číst.
 3. Uživatel nesmí z knihovny vynášet žádné publikace, které nebyly řádně zaevidovány.
 4. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih, proto si je ve vlastním zájmu před půjčením prohlédne a nahlásí jejich případné poškození. Taktéž nikomu jinému nesmí vypůjčené knihy půjčovat.
 5. Knihy se vždy vrací pracovníkovi knihovny (popř. jinému vyučujícímu).
 6. Všechny knihy musí být vráceny vždy do konce školního roku.

IV. Poplatky

Poplatek za ztrátu či poškození vypůjčené publikace stanoví správce školní knihovny po dohodě s ředitelkou školy.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Řád školní knihovny je vyvěšen na webových stránkách školy a ve školní knihovně.
 2. Žáci jsou s řádem knihovny seznámeni vždy na začátku školního roku při společné návštěvě knihovny.

Tento řád nabývá účinnosti dne 4. 9. 2023.

Zodpovídá knihovník školní knihovny: Ivana Sluková