ŠKOLNÍ DRUŽINA „SKŘÍTCI“, „ČMELDOVÉ“, „FOXÍCI“
a KLUB „MAXÍK“

Charakteristika školní družiny a školního klubu

Školní družina a klub jsou školská zařízení pro výchovu mimo vyučování. Jejich navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. 
Školní družina a klub fungují jako sociální služba. Hlavním úkolem školních družin a klubů je mimoškolní výchova, založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině.
Jejich hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti, možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování.

Školní družina Čmeldové je určena žákům 1.třídy, školní družina Skřítci je určena pro žáky
2. třídy a školní družina Foxík je pro žáky 3.třídy .
Klub Maxík využívají starší žáci 1. stupně, 4. a 5.. třídy.

Provoz školní družiny

Družina školy je otevřená každý všední den:

ranní družina: 6.30–7.50 hod.
odpolední družina: 11.40–17.00 hod. (Pátek 11.40–16.30 hod)

Provoz  klubu

Denně od 13.00 do 16.00 hod.

Způsob přihlašování dítěte do ŠD a K

Žáci jsou do ŠD/K přijímáni na základě řádně vyplněné a včasně odevzdané přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny či klubu jsou možné každý den do 13.00 hod., později vždy až po 15. hod.
Doba od 13.00 do 15.00 hod. je určena pro hlavní výchovně-vzdělávací činnost a pobyty venku.
Vychovatelka ŠD a K nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny a klubu musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

Platba za školní družinu a školní klub

Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet školy 5449392/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno Vašeho dítěte, jako variabilní symbol uveďte číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny. Jako specifický symbol pro platbu školní družiny uveďte 100. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok ve výši 2 500,-Kč nebo ve dvou splátkách:

  • na období září–leden ve výši 1 250,- Kč, nejpozději do 30. 9. 2022
  • na období únor–červen výši 1 250,- Kč, nejpozději do 28. 2. 2023

Kontaktní informace

Školní družina 1. třída: paní vych. Jindřiška Klobušická, tel.: 739 220 984
Školní družina 2. třída: slečna vych. Pavlína Drábková, tel.: 773 225 901
Školní družina 3. třída: paní vych. Martina Mikešová, tel.: 778 975 581
Klub Maxík: paní vych. Petra Hotařová, tel.: 778 975 582

Vnitřní řád školní družiny

a) O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

b) ŠD a klub navštěvují děti 1.-5. tříd, které jsou písemně přihlášeny i odhlášeny zákonným zástupcem.

c) Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině činí 250,- Kč měsíčně. Příspěvek se platí do  dne daného měsíce, doporučujeme bezhotovostní platbu na pololetí nebo na celý školní rok, výjimečně platbu přijme hospodářka školy. Příspěvek se zasílá na číslo účtu školy 5449392/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu Vašeho dítěte, jako variabilní symbol uveďte číslo pojištěnce. Jako specifický symbol pro platbu školní družiny uveďte 100. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok ve výši 2 500,-Kč, nebo ve dvou splátkách: na období září-leden ve výši 1250,- Kč nejpozději do 30. 9. 2022, na období leden-červen ve výši 1250,- Kč nejpozději do 28. 2. 2023.

Ředitelka školy může úplatu za ŠD snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  • účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci o hmotné nouzi,
  • účastníkovi nebo zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka uvědomí ředitelku školy, která může rozhodnout o vyloučení dítěte z družiny. Příspěvek může být prominut po písemné žádosti ředitelce školy, která musí být doložena kopií rozhodnutí o poskytování sociálního příspěvku.

d) Provoz ŠD:
Ranní družina je otevřena ve dnech školního vyučování v době 6:30 – 7:15 do zahájení školního vyučování.
Odpolední družina je od 11:40-17:00 hod. V pátek do 16:30 hod.

e) Děti do ranní družiny přicházejí samostatně, do odpolední družiny je předávají jejich třídní učitelé nebo vyučující daného předmětu. Děti do klubu přicházejí samostatně.

f) Za bezpečnost dětí v ŠD zodpovídá vychovatelka ŠD, která také přiměřenou formou provádí školení dětí o bezpečném chování při činnostech v budově školy i mimo ni.

g) Děti odcházejí ze ŠD a K samostatně dle odchodu na zápisním lístku nebo prostřednictvím zvonku u hlavního vchodu, či osobní vyzvednutí při pobytu na zahradě školy.

f) Za bezpečnost dětí v ŠD zodpovídá vychovatelka ŠD, která také přiměřenou formou provádí školení dětí o bezpečném chování při činnostech v budově školy i mimo ni.

h) Děti nenosí do ŠD drahé předměty, drahé hračky, mobilní telefony a „chytré hodinky“. Za poškození či ztrátu ŠD nenese odpovědnost. Dále nenosí děti předměty, které mohou nějakým způsobem ohrozit nebo poškodit zdraví jejich nebo ostatních osob ve školní družině, případně je ohrozit na životě. Při úmyslném poškození vybavení (hračky, pomůcky) nebo zařízení školní družiny, nebo při neúmyslném poškození z nedbalosti, bude náhrada požadována po rodičích žáka.

i) Režim činností ŠD: děti odcházejí domů nebo do zájmových kroužků mimo školu do 13. hodin nebo po 15. hodině. V době od 13:00 – 15:00 hod.Probíhá hlavní činnost školní družiny, proto není odchod možný, vzhledem k organizačním důvodům spočívajícím na zajištění náplně jednotlivých oddělení (kroužky, vycházky a jiné). Výjimkou může být pouze návštěva lékaře, či vážné rodinné důvody. V případě uvolnění v této době je z již zmíněných důvodů, je nutná písemná zpráva zákonného zástupce.

j) V rámci psychohygieny pobývají děti venku za jakéhokoliv počasí. Výjimkou jsou velké mrazy a vichřice. Je nutné, aby rodiče dohlédli na vhodné (doporučujeme obnošené) oblečení do přírody dle ročního období, které si děti mohou umazat. Žádoucí je také náhradní oblečení. Každý kus oblečení je označen jmenovkou!

k) Děti neopouštějí ŠD bez svolení vychovatelek, ani neodcházejí domů. Odpoledne opouštějí školní družinu pouze dle času na zápisovém lístku. Respektují její pokyny a řídí se pravidly o bezpečnosti. Dítě je povinno nahlásit každý úraz, ke kterému došlo v době školní družiny paní vychovatelce.

l) Při zjištění změně zdravotního stavu bude dítě izolováno do místnosti k tomu určené a neprodleně bude kontaktován jeho zákonný zástupce a vyzván k urychlenému vyzvednutí dítěte.

m) Při opakovaném porušování vnitřního řádu a to zejména tím, že není zaplacen příspěvek, dítě není vyzvedáváno před ukončením provozu ŠD, nebo dítě svým chováním ohrožuje zdraví své a svých spolužáků, ničí-li úmyslně majetek a vybavení školy, popř. porušuje další pravidla řádu ŠD, může být vyloučeno.
Případné vyloučení bude projednáno za účasti zákonného zástupce, odpovědné vychovatelky a ředitelky školy. O tomto jednání bude vyhotoven zápis.