ŠKOLNÍ DRUŽINA „SKŘÍTCI“, „ČMELDOVÉ“, „Lišky“ a KLUB „LILI“
PŘI ZŠ NA VÝBĚŽKU

Charakteristika školní družiny a školního klubu

Školní družina a klub jsou školská zařízení pro výchovu mimo vyučování. Jejich navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv.
Školní družina a klub fungují jako sociální služba. Hlavním úkolem školních družin a klubů je mimoškolní výchova, založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině.
Jejich hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti, možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování.

Školní družina Skřítci je určena žákům 1.třídy, školní družina Čmeldové je určena pro žáky 2. třídy a školní družina Lišky je pro žáky 3.třídy a 4. třídy.
Klub Lili využívají starší žáci 1. stupně, od 3. třídy.

Provoz školní družiny

Družina školy je otevřená každý všední den, a to:

ranní družina: 6.30–7.40 hod., nebo do zahájení dělené výuky
odpolední družina: 11.40–17.00 hod. (Pátek 11.40–16.30 hod)

Provoz  klubu

Denně od 12.30 do 15.00 hod. (Ve výjimečných případech mohou žáci využít školní družinu.)

Při přijímání žáka do ŠD a ŠK je primárně zohledňováno

  • věk žáka
  • sourozenec navštěvující naši základní školu
  • dojíždějící dítě
  • oba zaměstnaní rodiče

Způsob přihlašování dítěte do ŠD a ŠK

Žáci jsou do ŠD/K přijímáni na základě řádně vyplněné a včasně odevzdané přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny či klubu jsou možné každý den do 13.00 hod., později vždy až po 15. hod.
Doba od 13.00 do 15.00 hod. je určena pro hlavní výchovně-vzdělávací činnost a pobyty venku.
Vychovatelka ŠD a K nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny a klubu musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

Platba za školní družinu a školní klub

Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet školy 5449392/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno Vašeho dítěte, jako variabilní symbol uveďte číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny. Jako specifický symbol pro platbu školní družiny uveďte 100. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok ve výši 2 500,-Kč nebo ve dvou splátkách:

  • na období září–leden ve výši 1 250,- Kč, nejpozději do 30. 9. 2019
  • na období únor–červen výši 1 250,- Kč, nejpozději do 29. 2. 2020

Kontaktní informace

Školní družina 1. třída: slečna vych. Pavlína Drábková, tel.: 773 225 901

Školní družina 2. třída: paní vych. Jindřiška Klobušická, tel.: 739 220 984

Školní družina 3. třída: paní vych. Martina Mikešová, tel.: 777 942 778
Klub Lili: paní Liana Pacltová, tel.: 776 099 570

Vnitřní řád školní družiny

a) O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

b) ŠD a klub navštěvují děti 1.-4. tříd, které jsou písemně přihlášeny i odhlášeny zákonným zástupcem.

c) Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině činí 250,- Kč měsíčně. Příspěvek se platí do  dne daného měsíce, doporučujeme bezhotovostní platbu na pololetí nebo na celý školní rok, vyjímečně platbu přijme hospodářka školy. Příspěvek se zasílá na číslo účtu školy 5449392/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu Vašeho dítěte, jako variabilní symbol uveďte číslo pojištěnce. Jako specifický symbol pro platbu školní družiny uveďte 100. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok ve výši 2 500,-Kč, nebo ve dvou splátkách: na období září-leden ve výši 1250,- Kč nejpozději do 30. 9. 2019, na období leden-červen ve výši 1250,- Kč nejpozději do 29. 2. 2020.

Ředitelka školy může úplatu za ŠD snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  • účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci o hmotné nouzi,
  • účastníkovi nebo zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka uvědomí ředitelku školy, která může rozhodnout o vyloučení dítěte z družiny. Příspěvek může být prominut po písemné žádosti ředitelce školy, která musí být doložena kopií rozhodnutí o poskytování sociálního příspěvku.

d) Provoz ŠD: Ranní družina je otevřena ve dnech školního vyučování v době 6:30 – 7:40/do zahájení školního vyučování. Příchod do ranní družiny nejpozději do 7:15 hod. Pozdější příchozí čekají před vstupem do školy na otevření hlavního vchodu v 7:40 hod. Ve dnech dělených hodin je příchod do družiny možný pouze do 8:40 hod. Odpolední družina je od 11:40-17:00 hod. V pátek do 16:30 hod.

Děti, které navštěvují ranní družinu a děti, které jsou ve družině do 17 hod.se scházejí a odcházejí z 2.družiny, která je u jídelny školy.

e) Děti do ranní družiny předávají vychovatelkám jejich zákonní zástupci, do odpolední družiny jejich třídní učitelé nebo vyučující daného předmětu. Rodiče děti předávají v šatně a vyzvedávají u dveří školní družiny nebo na školním hřišti. Vstup rodičů do jednotlivých oddělení není z hygienických důvodů žádoucí.

f) Za bezpečnost dětí v ŠD zodpovídá vychovatelka ŠD, která také přiměřenou formou provádí školení dětí o bezpečném chování při činnostech v budově školy i mimo ni.

g) Děti odcházejí ze ŠD za doprovodu osob uvedených na zápisním lístku nebo samy, pokud to rodiče písemně oznámí. Na telefonické vyžádání nebude dítě z družiny uvolněno.

h) Děti nenosí do ŠD drahé předměty, drahé hračky, mobilní telefony. Za poškození či ztrátu ŠD nenese odpovědnost. Dále nenosí děti předměty, které mohou nějakým způsobem ohrozit nebo poškodit zdraví jejich nebo ostatních osob ve školní družině, případně je ohrozit na životě. Při úmyslném poškození vybavení (hračky, pomůcky) nebo zařízení školní družiny, nebo při neúmyslném poškození z nedbalosti, bude náhrada požadována po rodičích žáka.

i) Režim činností ŠD: děti odcházejí domů nebo do zájmových kroužků mimo školu do 13. hodin nebo po 15. hodině. V době od 13:00 – 15:00 hod.Probíhá hlavní činnost školní družiny, proto není odchod možný, vzhledem k organizačním důvodům spočívajícím na zajištění náplně jednotlivých oddělení (kroužky, vycházky a jiné). Vyjímkou může být pouze návštěva lékaře, či vážné rodinné důvody.Vchod do školní družiny bude v této době uzavřen. V případě uvolnění v této době je z již zmíněných důvodů, je nutná písemná zpráva zákonného zástupce.

j) V rámci psychohygieny pobývají děti venku za jakéhokoliv počasí. Vyjímkou jsou velké mrazy a vichřice. Je nutné, aby rodiče dohlédli na vhodné (doporučujeme obnošené) oblečení do přírody dle ročního období, které si děti mohou umazat. Žádoucí je také náhradní oblečení. Každý kus oblečení je označen jmenovkou!

k) Děti neopouštějí ŠD bez svolení vychovatelek, ani neodcházejí domů. Odpoledne opouštějí školní družinu pouze dle času na zápisovém lístku. Respektují její pokyny a řídí se pravidly o bezpečnosti. Dítě je povinno nahlásit každý úraz, ke kterému došlo v době školní družiny paní vychovatelce.

l) Při opakovaném porušování vnitřního řádu a to zejména tím, že není zaplacen příspěvek, dítě není vyzvedáváno před ukončením provozu ŠD, nebo dítě svým chováním ohrožuje zdraví své a svých spolužáků, ničí-li úmyslně majetek a vybavení školy, popř. porušuje další pravidla řádu ŠD, může být vyloučeno.

Případné vyloučení bude projednáno za účasti zákonného zástupce, odpovědné vychovatelky a ředitelky školy.

O tomto jednání bude vyhotoven zápis.