Projekty EU

Podpora školního stravování v Libereckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_026/0003890

Termín zahájení: 1. 9. 2023

Termín ukončení: 30. 6. 2024

Žadatel projektu: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace

Předpokládaná výše dotace: 16 212,- Kč

 Popis projektu: Projekt je zaměřen na zajištění bezplatného staravování pro děti  a žáky ve věku 2-19 let, kteří navštěvují MŠ, ZŠ, SŠ, včetně těch, kteří pobývají v domovech mládeže či internátech, a zároveň se jejich rodina ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Podpora ZŠ Na Výběžku byl spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006662

Termín zahájení: 1. 7. 2023

Termín ukončení: 31. 8. 2025

Žadatel projektu: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace

Předpokládaná výše dotace: 1 637 599,00 Kč

 Popis projektu: Cílem projektu je zkvalitnění a podpora vzdělávání na ZŠ prostřednictvím školního asistenta, školního speciálního pedagoga, podpory vzdělávání zaměstnanců a pomocí inovativního vzdělávání žáků.

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Termín konání: 1. 9. 2021 – 31.12.2021, 1. 1 .2022 – srpen 2022, 1. 9. 2022- 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023 –

Popis projektu: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

                                              

Podpora ZŠ Na Výběžku III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021282

Termín zahájení: 1. 9. 2021

Termín ukončení: 30. 6. 2023

Žadatel projektu: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.

Předpokládaná výše dotace: 505 920,- Kč

Popis projektu: V rámci tohoto projektu škola realizuje projektový den ve výuce a  jeden projektový den mimo školu.  Navážeme na předchozí projekty šablonou „školní asistent“ a poskytneme personální podporu pedagogům a  dětem, které jsou ohroženy školním  neúspěchem.

Na Výběžku II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012449

Termín zahájení: 1. 9. 2019

Termín ukončení: 31. 8. 2021

Žadatel projektu: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.

Předpokládaná výše dotace: 1 014 963,- Kč

Popis projektu: V rámci projektu se škola zaměří na zlepšení digitálních kompetencí pedagogických pracovníků a využití volného času žáků formou klubů (jazykový, klub deskových her a zábavné logiky, ICT) v rámci školní družiny. Dále se zaměříme na vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu práce pedagogů s dětmi ohroženými neúspěchem personální podporou formou školního asistenta.

Podpora ZŠ Na Výběžku

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005787

Termín zahájení: 1. 7. 2017

Termín ukončení: 30. 6. 2019

Žadatel projektu: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.

Předpokládaná výše dotace: 650 136,- Kč

Popis projektu: V rámci projektu bude škola realizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech: matematická, čtenářská gramotnost a cizí jazyky. Rovněž získá personální podporu školního asistenta a podpoří rozvoj dětí v klubu zábavné logiky a deskových her.

Příprava na inkluzivní trh práce D. R. A. K.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417

Termín zahájení: 1. 10. 2017

Termín ukončení: 30. 9. 2020

Žadatel projektu: Občanské sdružení D. R. A. K. z. s.

Popis projektu: Tříletý projekt Občanského sdružení  D. R. A. K. reaguje na nízkou zaměstnanost mladých lidí se zdravotním postižením (OZP) v Libereckém kraji, která je spojená s nízkým stupněm jejich vzdělání a nízkou připraveností na trh práce. Projekt prostřednictvím 8 klíčových aktivit podporuje žáky se SVP při vstupu na trh práce a pomáhá vytvářet inkluzivní prostředí v zapojených školách. Současně podporuje v tématu inkluze i učitele, rodiče a širokou veřejnost.

Nabízí tyto aktivity:

 • Pracovní diagnostika ve vazbě na trh práce
 • Projektové aktivity v rámci výuky
 • Volnočasové aktivity pro děti se SVP
 • Den s Drakem
 • Integrační aktivity pro všechny děti

Volnočasové plochy Liberec I.

Termín zahájení: 20.04.2015

Termín ukončení: 16.09.2015

Žadatel projektu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Popis projektu: Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybově vzdělávacích a volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí.
Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace volnočasových ploch, které se nacházejí při základních školách ve třech různých lokalitách Statutárního města Liberec (Nové Pavlovice, Ostašov a Starý Harcov).
Výstupem projektu budou moderní bezpečné sportovní plochy, které budou využívat pro trávení svého volného času specifikovaných cílových skupin.
Hlavní cílovou skupinu tvoří školní děti a mládež, nicméně výstupy projektu budou určeny i široké veřejnosti z přilehlých částí Liberce a okolí, zajímající se o aktivní formy trávení volného času.
Realizátorem projektu je Statutární město Liberec, resp. jeho zkušený tým, přičemž tento bude úzce spolupracovat s projektovými partnery. Jeho tým budou takto doplňovat zástupci všech tří dotčených základních škol.

ZŠ Na Výběžku:

Atletický ovál a víceúčelová hřiště v areálu školy byly v roce 20010 zasaženy povodní a značně poškozeny. V současné době je částečně využíván pouze atletický ovál. Navržené stavební úpravy zlepšují podmínky odtokových poměrů a likvidace dešťových vod.

Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0006

V rámci projektu vzniklo přes 70 výukových hodin a byly zapojeno necelé dva tisíce žáků partnerských škol. Projekt kladl důraz na aktivní celoživotní vzdělávání vycházející z globálních změn. Cílovou skupinou projektu byli nejen učitelé, ale také samotní žáci partnerských škol, kterými byli:

Partnery v projektu byly:

 • Základní škola praktická a Základní škola speciální, Orlí 140/7, 460 01 Liberec, příspěvková organizace
 • Základní škola, U Soudu 369/8, 460 01 Liberec, příspěvková organizace
 • Základní škola, Ještědská 354/88, 460 08 Liberec, příspěvková organizace
 • Základní škola, Barvířská 38/6, 460 01 Liberec, příspěvková organizace
 • Základní škola, Švermova 114/38, 460 10 Liberec, příspěvková organizace
 • Základní škola, Na Výběžku 118, 460 15 Liberec, příspěvková organizace
 • Základní škola a Základní umělecká škola, Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec, příspěvková organizace

Bližší informace

Vzdělávání dotykem

Datum zahájení: 1. 9. 2014

Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2015Žadatel projektu:

ATTEST, s.r.o.
Sídlo: Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ:25468243 DIČ: CZ25468243
www.attest.cz

Hlavní partner projektu:

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Masarykova 542/18, 460 01 Liberec
Kancelář: iQLANDIA, Nitranská 410/10, 460 07 Liberec
IČ:71229230 DIČ: CZ71229230
www.cvlk.cz

Stručný obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj minimálně 700 pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol, v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky. Do projektu se zapojilo celkem 42 základních a 8 středních škol. Regionálně je projekt cílen převážně na kraj Liberecký a dále na kraje s ním sousedící, tj. na kraje Ústecký a Středočeský.

Šance

Datum zahájení: 1. 10. 2010

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2013

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Klíčové aktivity:

 • I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • Cílem klíčové aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.
  V rámci aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Tato příprava bude zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.
 • II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
 • Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků na základních školách. K tomu má sloužit navýšení počtu hodin v rámci disponibilní hodinové dotace. Tím vytváří podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem každého žáka.
 • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Cílem klíčové aktivity je zkvalitnění vlastní výuky s využitím digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagickou veřejností.
  Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálnívh učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejichž pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušenosti získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.
  V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.
  Dokumenty vytvořené v rámci tohoto projektu jsou uloženy zde i se soubory s anotacemi jednotlivých prací.

Multikultura – Máme k sobě blíž

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Registrační číslo projektu: CZ.04.01.03/3.1.15.1/0066

Datum zahájení: 17. 10. 2005

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2007

Stručný obsah projektu:

Projekt byl zaměřen na propojení počátečního universitního vzdělání učitelů ZŠ a jejich dalšího profesního a odborného vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy, emočního a sociálního rozvoje osobnosti. Smyslem a cílem vzdělávání bylo rozšířit a prohloubit profesní kompetence učitelů, které pak budou moci přenést na žáky a ti je dále uplatní při dalším studiu, v zaměstnání, či v osobním životě.
Klíčovou aktivitou projektu byl systém čtyř vzdělávacích celků prolínajících se do třinácti na sebe navazujících jednodenních a vícedenních vzdělávacích seminářů. Všechny tyto celky Kritické myšlení, Emoční a sociální rozvoj osobnosti, Máme k sobě blíž a RVP rozvoj klíčových kompetencí tvořily ucelený soubor poznatků a prožitků pedagogů pro vytvoření ŠVP na škole a celkovou změnu přístupu k výuce a výchově našich žáků. Zhruba polovina tohoto počtu byly semináře, jejichž součástí byla interaktivní část, to znamená, že nové poznatky a dovednosti si účastníci osvojili konkrétními praktickými strategiemi a dovednostmi v roli žáka. Některé prožitky byly aplikovány za přímé účasti lektorů ve vyučovacím procesu s žáky.
Celý projekt spojuje myšlenka Multikulturní výchovy jako standardu základního vzdělávání tato problematika byla nejhlouběji probrána v rámci dvoudenního výjezdního semináře, který proběhl na ZŠ Dr. Malíka v Chrudimi, která má bohaté zkušenosti.

Udržitelnost (pokračování projektu):

Po ukončení podpory ze zdrojů OP RLZ počítáme s pokračováním projektu v menších návazných vzdělávacích projektech financovaných z vlastních rozpočtových zdrojů a dílčích projektů vyhlašovaných na úrovni regionu.
Bude se jednat zejména o menší navazující témata, která tvoří obsah metodických seminářů a kmenové učivo stávajících platných dokumentů MŠMT ČR a rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ.

Projekty Libereckého kraje