Prázdniny

Vážení rodiče,

přejeme Vám i Vašim dětem klidné  a pohodové prázdniny.

V průběhu srpna Vám zašleme bližší informace o mimořádných spojích a provozu školy v náhradních prostorách. V případě dotazů se obraťte na vedení školy.

Hodně zdraví a krásné léto!

Oznámení o ředitelském volnu

Vážení rodiče,

z důvodu plánované rekonstrukce školy a jejího stěhování do náhradních prostor ve Vesci bude ve dnech 24. 6. – 30 . 6. 2020 ředitelské volno. Školní rok 2019/2020 bude ukončen předáním vysvědčení v úterý dne 23. 6. 2020.  Bližší informaci o organizaci posledních školních dnů dostanete prostřednictvím třídních učitelů.

Prezenční výuka žáků druhého stupně

Vážení rodiče,

v souvislosti s nařízením vlády a uvolněním epidemiologických opatření budou smět žáci 2. stupně od 8. 6.2020 prezenčně docházet do školy.  Upravený manuál  z MŠMT škola obdržela  dne 28.5.  Pracujeme na nastavení harmonogramu prezenčního setkávání žáků 2. stupně tak, abychom  zajistili  prostorové a personální podmínky dle manuálu. Vzhledem k tomu, že byla  Radou města schválená  rekonstrukce školy, je nutné, abychom v období do konce školního roku  zohlednili i  přípravu na stěhování celé budovy. Už teď víme, že každá 15 členná skupina bude do školy docházet  max. dvakrát týdně, kromě deváté třídy. Časy a předměty  budou upřesněny v příštím týdnu. V  období  do konce školního roku není  škola schopná zajistit pro žáky 2. stupně stravovací služby. Nezbytnou podmínkou přítomnosti žáka ve škole bude zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem. Veškeré informace včetně informací o  hodnocení  žáků ve 2. pololetí a čestného prohlášení obdržíte prostřednictvím třídních učitelů. 

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejich podmínkách

Vzhledem k vládnímu rozhodnutí, kdy se I. stupeň může vrátit do škol (za určitých podmínek) 25. 5. 2020 a to formou dobrovolnou, Vám zasíláme pokyny k provozu a dotazník. Dotazník nám bude podkladem pro rozdělení dětí do skupin a nastavení celkového režimu chodu školy a způsobu dalšího vzdělávání. Provoz školní družiny bude z personálních důvodů omezen.

Nejprve je nutné, abyste zvážili, zda Vaše dítě popř. rodina patří do rizikové skupiny (podle MŠMT).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2.-8.) podle MŠMT nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a sami se zodpovědně rozhodli o návratu dítěte do školy.

Konkrétní pravidla, podmínky, čestné prohlášení a zařazení do skupiny Vám budou předány elektronicky před zahájením výuky ve škole. Kdo má zájem, na stránkách MŠMT je dokument, který stanovuje pravidla ochrany zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020. V případě, že se rozhodnete využít výuky ve škole, prosíme Vás, abyste své děti seznámili s pravidly výuky a pobytu ve škole.

 

Pokyny a podmínky k provozu při výuce ve škole

 • v případě velkého počtu žáků ve škole bude přenastaven režim distanční výuky (na dálku)

Před nástupem do školy:

 • odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky infekce dýchacích cest, …); bez jeho odevzdání nemůže být žák do školy vpuštěn
 • žák bude zařazen do skupiny pod vedením pedagogického pracovníka (asistentka pedagoga, vychovatelka, nemusí být třídní učitelka)
 • složení skupin zůstane po celou dobu neměnné (učitel, vychovatel, žáci)
 • skupiny žáků budou pevně stanoveny 18. 5. 2020 a potom nelze žáka zařadit do skupiny 

Příchod do školy

 • cesta do školy s rouškou s dodržením odstupu 2 m
 • před školou se děti nesmí shlukovat (odstup 2 m)
 • konkrétní čas příchodu žáků do školy bude stanoven dle zařazení do skupiny
 • zákaz vstupu rodičů do školy

Ve škole

 • bude zamezen kontakt jednotlivých skupin (výuka, přestávka, jídelna, toalety, hřiště)
 • nutnost dodržovat zvýšená hygienická pravidla (časté a důsledné mytí rukou a používání desinfekce)
 • školní družina bude ve zkráceném režimu vždy JEN po vyučování a maximálně do 16 hodin po skupinách, a to pouze pro žáky, kteří byli do družiny přihlášeni
 • nutnost nosit roušku jen v prostorách mimo třídu a při skupinové práci ve třídě
 • na den minimálně 2 roušky se sáčkem na uložení
 • ve třídách jeden žák v lavici s odstupem 2 m při výuce i o přestávce
 • aktivity mimo areál školy nejsou možné
 • užívání společných a venkovních prostor (jídelna, hřiště) bude fungovat dle časového harmonogramu (zamezení kontaktu jednotlivých skupin)
 • školní stravování dle zvláštních pravidel

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Dotazník pouze pro rodiče a zákonné zástupce žáků I. stupně: ZDE