Kosice ve čtvrté třídě.

Dnešní hodina přírodovědy ve čtvrté třídě byla velmi zajímavá.

Sárka Sklenářová přinesla na hodinu přírodovědy mladou kosici, kterou zachránila jako malé holátko, když ji našla vypadlou z hnízda.

Pečlivě se o ni několik týdnů starala, krmila ji směsí vajíčka, masa minerálů a později i moučnými červíky.

Kosice vyrostla a nyní se učí létat. Až se to naučí, bude žít zase ve volné přírodě.

Děkujeme Sárce za poutavé vyprávění a přikládáme návod co dělat v případě nalezení opuštěného ptáčete a kontakt na Centrum pro zvířata v nouzi http://archa.zooliberec.cz/cz/zachranna-stanice/

Zuzana Holemá a Markéta Hýblová

Dinosauří karty v páté třídě

I když jsou páťáci ve škole teprve druhý týden už mimo jiné stihli namalovat v hodině přírodovědy podklady pro dinosauří karty. V dalších hodinách si děti ve skupinkách zahrály dinosauří kvarteto či Černého Petra. Dokonce proběhl turnaj v kvartetu:-)

Při hře si děti procvičily základní informace o dinosaurech a užily si prima chvíle s kamarády.

Děkujeme Martině Mikešové za pomoc při stříhání a laminování karet:-)

Úspěch našich žáků

Lucie Flossmannová a Matěj Patočka ze 7. A se zúčastnili matematické olympiády kategorie Z7. Nejdříve bez zaváhání postoupili ze školního kola a poté se umístili mezi pěti úspěšnými řešiteli okresního kola Liberce. Oba dva stanuli navíc na stupních vítězů, Lucka na skvělém 3. místě, Matěj na nádherném 1. místě.

Oběma gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Podrobné informace k testování žáků

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční výuka pro žáky 2. a 5. třídy. Velmi uvítáme, když budete testování mladších dětí přítomni. Jako testovací místnost poslouží prostory školní jídelny, které jsou připraveny tak, aby zcela vyhovovaly pokynům MŠMT viz. příloha

Níže najdete  k testování stanovisko legislativního odboru MŠMT.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, využití individuální konzultace apod.

Jak vyplývá z výše uvedeného, dítě ani rodič tím, že odmítnou testování, neporuší právní předpisy, nespáchají tedy trestný čin ani přestupek. Jak již bylo uvedeno, důsledkem odmítnutí testování bude nemožnost účasti dítěte na prezenčním vzdělávání ve škole.

Pokud by se rodič přesto domáhal toho, aby se dítě bez absolvování testu ve škole prezenčně vzdělávalo, škola to nesmí umožnit, neboť je stejně jako dítě či rodič také vázána právně závazným mimořádným opatřením (je také jeho adresátem). Pokud by v krajním případě (tedy pokud by nedošlo ke smírnému vyřešení situace) došlo k fyzické konfrontaci nebo pokud by se například rodič snažil vymoci si vstup dítěte do školy fyzickou silou, škola přivolá policii. V takovém případě by se mohlo ze strany rodiče jednat o protiprávní jednání, například o přestupek proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích.

Každý rodič má rodičovskou odpovědnost, která zahrnuje mj. péči o mravní vývoj dítěte, péči o zdraví dítěte a vedení dítěte k dodržování právních povinností. V případě, že by si rodič vynucoval porušování mimořádných opatření nebo by k tomu vedl své dítě, lze uvažovat o tom, že v takovém případě rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Takovou situaci by v souladu s § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dítěte mohl řešit orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

Povinnosti, které stanoví mimořádná opatření, je samozřejmě povinna dodržovat i škola. Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí podle § 29 odst. 2 školského zákona. Součástí této povinnosti je i zajišťování bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí. To škola v současné situaci naplní mj. i tím, že provádí testování a nepřipustí přítomnost netestovaných dětí. Součástí uvedené povinnosti je i to, že škola a její zaměstnanci kontrolují dodržování povinností (že dítě je otestované, že nosí ochranný prostředek nosu a úst). Za dodržení bezpečného prostředí a dodržení mimořádných opatření ve škole odpovídá ředitel školy, který za tím účelem dává pokyny zaměstnancům školy.

Kontrolním orgánem ve vztahu ke školám je krajská hygienická stanice, která kontroluje dodržování mimořádných opatření, a dále i Česká školní inspekce, která vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, jak stanoví § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Pokud by ředitel školy porušoval mimořádná opatření nebo umožňoval jejich porušování ve škole, mohlo by jít o závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele. V takovém případě zřizovatel může ředitele školy v souladu s § 166 odst. 5 písm. a) školského zákona odvolat (pokud jde o školu veřejného zřizovatele).

Dítě je povinno dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla. Pokud by dítě v průběhu své prezenční přítomnosti ve škole porušilo právně závazná opatření (například po předchozím příslibu podstoupit testování následně dítě testování odmítne nebo dítě poruší povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst), s ohledem na ochranu zdraví dalších osob neprodleně dojde k umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a škola kontaktuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může dítě opustit školu, jinak dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Nedodržování právně závazných opatření je důvodem k nevpuštění dítěte do školy (s odkazem na § 29 odst. 2 školského zákona a na zákon o ochraně veřejného zdraví).

Pokud se týká porušení povinnosti nosit ochranný prostředek nosu a úst, před případným zamezením vstupu dítěte do školy doporučujeme, aby ředitel školy nejprve vyčerpal všechny dostupné možnosti, aby se dítě mohlo vzdělávat, tj., poskytnutí záložních roušek (vytvoření zásoby záložních roušek doporučuje hygienický manuál a v příštím týdnu budou chirurgické roušky za tímto účelem centrálně distribuovány do škol, v nichž se plní povinná školní docházka), komunikace s dítětem a jeho zákonným zástupcem. Zamezení vstupu do školy je v tomto případě až krajním řešením, pokud již všechny dostupné jiné možnosti byly vyčerpány.

msmt-manual-testovani-06-04-2021

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Radosti – inspirace od žáků osmé a deváté třídy

Obzvláště v této době je dobré dělat si malé radosti.

Zadání dnešního krátkého zamyšlení pro osmou a devátou třídu bylo: co mi v této době dělá radost.

Ať jsou pro vás radosti našich osmáků a deváťáků inspirací:-)

Co mi dělá radost:

Že se můžu hrabat v motorce.

Chodit s rodinou.

Když můžu chodit na běžky, co je v této tobě, super a mám z toho hroznou radost.

V téhle dnech mi dělá Dobře KDYŽ jdu se psem mužů se nadechnout čerstvého VZDUCHU

Spánek, kreslení a výroba.

Dělá mi radost, když si zahrajeme na bicí nebo když mám všechny úkoly hotové a do zbytku týdne nemusím nic dělat.

Přežívám distanční výuku a to je moje radost. 

Dělá mi radost když dodělám školu co jsem si řekla, že udělám 🙂

Radost mi dělá, když můžu večer dělat prstýnky a koukat na seriál 

Když si zavolám s kamarádkou, když cvičím …. když dělám něco produktivního.

Asi když si zavolám se spolužačkami a nebo když si volám s dědou a babičkou 

Chození ven.

Koukání na pěkný fotbal či hokej, nebo pobyt s kamarády venku.

Dělá mi radost, že každý den chodím ven a mohu si vyvětrat hlavu.

Já když vidím projekt s kamarády na kole. Trávím hodně času
venku a  sportuju. 

V těchto dnech mi dělá radost, když si můžu hrát se svou malou ségrou.

Těší mně kamarádi knížky, výlety kam to jen jde a každý den jiné drobnosti. jídlo:) atd.

Milí lidé a to se víc každý snaží pomoci.

Udělalo by mi radost kdybychom neměli tolik úkolů.
ale radost mi dělá …
hraní videoher, existence mých osmáků a želv.
kreslení zbytečných koleček, povídání si s bratrem, který mě jako jediný 
poslouchá.

Baví mě koukat na seriály a filmy.

Radost mi dělá když můžu jít s kamarády do práce, jit si zaběhat, ikdyž teď tomu moc počasí nepřeje

 Můžu celý den spát a mám více času.

Našla jsem si brigádu, jsem s přítelem, a to je asi vše 

 Dělá mi radost když můžu jít ven a zaběhat si zacvičit si a nebo si uvařit nějaké dobré jídlo. 

Že můžu jet na kolo a hrát s kámošem na počítači 

Dělá mi radost, když se můžu projít a pustit si hudbu do sluchátka nebo si zacvičit

V době distanční výuky mi udělejte radost, když si jdu třeba zaběhat ven
A taky jsem rád, že se potkáváme s Metinem.

Radost mi dělá, když se můžu pustit do projektu s pejsky nebo když s Jančou uděláme nějaký ten výlet. Když můžu venku jezdit na bruslích a poslouchat hudbu. 

Během distanční výuky mě těší že můžu chodit ven, na jak dlouho chci.

Děla mi radost to že ráno nemusíme moc brzo stávat a můžu vidět s kamarády. 

Dělá mi radost dělat jiným radost a pěstování kytek.

Radost mi udělá balíček na, který už dlouho čekám a když se venku udělá hezky a můžu jít běhat.

Že můžu být celý den doma
Ze nemusíme dojíždět do školy

Co mám rád: když jdu ven

Projevy 9. třídy

Nový rok je doba předsevzetí a také projevů ústavních činitelů.

V přiložené galerii najdete novoroční projevy pro občany ČR, které napsali naši deváťáci v rámci distanční výuky občanské výchovy.

Myslím, že v porovnání s projevy našich ústavních činitelů obstojí se ctí. 

Jak se vám líbí?

A co byste do novoročního projevu napsali vy?