Stávka učitelů a kudy dál?

V rámci stávkové činnosti nechceme zůstat pouze u toho, že uzavřeme školu. Tento krok z naší strany je sice jasným vzkazem politické reprezentaci jak současnou situaci vidíme, má ale dopad především na rodiny našich žáků. Proto se dále snažíme o mediální prezentaci problematiky optikou každodenní pedagogické praxe. Neradi bychom, aby se ke slovu dostali pouze ti, kteří mají přístup do médií jako běžnou součást své práce. Zveřejňujeme výstupy, které se dosud v elektronických médiích objevily ZDE a ZDE ve zprávách od 14:10h.

Zároveň jsme oslovili poslance a senátory za LK a pozvali je k návštěvě školy. Rádi bychom jim ukázali, jak vypadá každodenní práce učitele ve spolupráci s kolegou v tandemu, nebo ve spolupráci s asistentem pedagoga. Rovněž bychom rádi představili práci výchovné poradkyně, speciálního pedagoga a v neposlední řadě také školní kuchyni. Zkrátka všechna ta místa, kde je podle současné vlády „třeba šetřit“.

Na naše pozvání máme dosud kladné odezvy od paní poslankyň Jarmily Levko a Jany Pastuchové. Ozval se nám také pan poslanec David Pražák. V případě, že se nám podaří dohodnout vhodný termín, využijeme jejich návštěvy k tomu, abychom  svými postřehy z praxe obohatili jejich vhled do bolavých míst školství, který mohou vnést přímo do legislativních procesů.

Edit 30. 11. 2023: dalším poslancem, který se ozval a přijal pozvání do školy je Jan Berki. Všechny termíny návštěv jsou v současné době v jednání.

27. 1. 2023 bude škola z důvodu stávky zaměstnanců uzavřena.

Vážení rodiče, milí žáci, 

27. 11. 2023 se všichni zaměstnanci školy připojí  k jednodenní stávce organizované školskými odbory s podporou Pedagogické komory. Škola bude v tento den zavřená.

Cílem stávky je zabránit zásahům do vzdělávací soustavy, které považujeme za špatně cílené a ohrožující to, co se v minulých letech podařilo ve směrování vzdělávání změnit k lepšímu –  směrem k modernímu vzdělávacího systému.  

Chceme se také jednoznačně postavit za ty, kteří nám ve škole vytvářejí zázemí – paní kuchařky a uklízečky, pana školníka a samozřejmě i za asistentky pedagoga a nedovolit současné vládě, aby změnou systému financování škol omezila rozvoj vzdělávání.

Nesouhlasíme se snížením objemu prostředků směřujících do škol v navrhované podobě, protože to znamená:

1) snížení mzdových prostředků  pro nepedagogické pracovníky, kteří pro školy zajišťují servis vedoucí k zajištění bezpečného a důstojného prostředí pro školní práci. V našem případě nejde jenom o nezbytný úklid a práci pana školníka, ale především o vynikající školní kuchyni.

2) ohrožení výuky dělených hodin a tandemové výuky, jejichž počet by se měl „v rámci úspor“ snížit. Takový postup přímo snižuje kvalitu výuky.

3) snížení  prostředků určených k financování asistentů pedagoga, jako článku ve vzdělávacím systému, který umožňuje efektivněji cílit pedagogickou podporu v početnějších, či výrazně různorodých třídních kolektivech.

Namísto nastoleného trendu podpory sounáležitosti v menších kolektivech a skupinách, individualizace výuky a zaměření na rozvoj schopností dětí při zlepšování kvality zázemí pro žáky a zaměstnance školy, by mělo podle vize současné vlády a MŠMT dojít k opačnému trendu, jež je zdůvodňován nutností úspor. 

Peníze vyčleněné na vzdělávání není možné chápat výhradně v účetní logice výdajů, ale jako investice do budoucnosti naší země. Každá koruna investovaná do kvalitního vzdělání znamená do budoucna několikanásobný zisk pro celou společnost. 

S díkem za pochopení a případnou podporu

Zuzana Holemá, Tomáš Vágai, Ivana Sluková

tč. zástupci stávkového výboru

Návštěva reportérů CNN Prima News v hodině TV 6. a 7. ročníku.

Televize CNN Prima News ve svém vysílání informovala o výsledcích výzkumu týmu z KTV TUL týkajícího se tělesné zdatnosti současných dětí v porovnání s jejich vrstevníky žijícími před sto lety. V rámci připravované reportáže navštívili 21. 11. 2023 hodinu Tělesné výchovy 6. a 7. ročníku. Někteří žáci tak krátce vystoupili ve Zprávách z regionů. Reportáž by se měla objevit také v hlavní zpravodajské relaci zmíněné televizní stanice.

Děkujeme reportážnímu týmu za návštěvu školy. Žáci díky ní měli příležitost vidět, jak vzniká televizní reportáž a přispět do ní svým dílem.

Zprávy z regionů 21. 11. 2023 v 16:55h s reportáží, která začíná od 26:20min: <https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy-z-regionu/325-epizoda>

 

Přírodní vědy v přírodě

Pozdní jaro a začátek léta je ve školním roce obdobím, kdy podmínky přímo zvou k výuce mimo školu. V pátek 12. 5. se proto vydali žáci devátého ročníku do PR Meandry Smědé, aby vědomosti nabyté v učebně ověřili, prohloubili, konktretizovali… přímo  v terénu. Řeka a její okolí je tou nejlepší učebnou biologie, nebo fyzické geografie jakou si dokážeme představit. Proto jsme se do základů života společenstev osidlujících říční nivu i do jejich hydrologických vlastností zanořili pomocí pozorování a technologií, které nám umožnily mapovat v terénu stanoviště pěvců, měřit základní charakteristiky počasí a říčního toku.

Vše zaznamenáno na strukturovaném pracovním listu, který slouží pro sběr terénních dat putuje zpět do školy, kde nás sebrané údaje zaměstnají v jejich pečlivém zasazení do kontextu celku, kterým sledované území žije.

Na školním rajčeti průběh dne zaznamenala paní učitelka Holemá. Podívejte se, aby nebylo pochyb, že výjezd byl hodnotný nejenom po stránce zkušeností a poznatků propojujících teoretické vědomosti s jejich využití při práci v terénu, ale byl to také příjemně strávený školní den.

Fotogalerie.

 

 

Jednoduše k dobré kondici

Plank, nebo také prkno. Cvik o kterém se v poslední době mluví například s výkony Josky Šálka. Není to nic nového pod sluncem, ale je to jednoduché, velice účinné, smysluplné…a tak se z tohoto cviku, spolu s přeskokem přes švihadlo stala také součást všech hodin TV na 2. stupni. 

V prvním týdnech jsme testovali jak daleko se kdo dostane a zjistili, že řada žáků se drží o kousek nad tím, co různé zdroje zabývající se sportovním výkonem považují za průměr. Hned napoprvé se někteří žáci dostali za hranici pěti minut. 

Postupně začali ti, kteří jsou schopni opustit svou komfortní zónu a „máknout“ přidávat. Pro někoho to znamenalo přidat půl minuty ke dvěma již dosaženým, jiní se pomalu blížili deseti minutám.

Dnes jsme poprvé drželi v planku 15 minut a tady někde se začíná otevírat pomyslná hranice delších výkonů. Nemusí to být pro každého. Výkon není poměřován co do jeho absolutní hodnoty, ale spíše vzhledem k jeho vývoji. I kdyby se člověk ze 30 vteřin časem propracoval ke třem minutám, udělal kus práce.

A to především kus práce, kterým zlepší své držení těla, překoná trochu nepohodlí za cenu fyzické námahy, bude to vyžadovat také soustředění… zkrátka a dobře se setká s něčím, co mu po dni stráveném ve školní lavici pomůže trochu srovnat tělo i hlavu. 

Tipněte si, dosáhl li zatím nejlepšího výkonu ve výdrži v planku chlapec, nebo děvče?

Terénní výuka Ze v 6. r.

V pátek 5. 5. žáci 6. ročníku objevovali proces vzniku půd a jeho souvislosti s vnějšími krajinotvornými činiteli v blízkém okolí školy. Krásné počasí nám hrálo do karet a podařilo se nám objevit drobný sesuv, kde byl odkryt půdní horizont až na matečnou horninu. Tou je v našem okolí povětšinou hlubinně vyvřelá liberecká žula. Hledali jsme ale i další nerosty a objevili například část sopečného tufu. Popisovali jsme si také rozdíly, mezi žulou, kterou nacházíme v našem nejbližším okolí a tou, která tvoří Černostudniční hřeben.

Učit o krajině je nejlepší přímo v ní. Narozdíl od učebny, byť moderně vybavené skýtá bezprostřední kontakt s přírodním prostředím, které se snažíme systematicky, pohledem přírodovědce poznávat také v Zeměpise.

Turnaj v malé kopané

Ve čtvrtek 4. 5. se tým chlapců z 2. stupně účastnil přátelského turnaje v malé kopané, které tradičně  pořádá ZŠ E. Krásnohorské. Krom domácích týmů A a B se turnaje účastnila družstva ZŠ Doctrina a ZŠ Broumovkská. Podruhé v řadě se přidal také tým ZŠ a MŠ pro TP při Jedličkově ústavu. 

Tým chlapců si vedl skvěle a vítězně prošel všemi utkáními až do finále. V tom těsně podlehl celku ZŠ Broumovská výsledkem 1:0 a zaujal tak 2. pozici v celkovém hodnocení. Štěpán Rázek ze 7. ročníku byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Všem hráčům patří dík za důstojnou reprezentaci školy a výborný výsledek.  

Přeskok

Přeskok je disciplinou, která spojuje tělesnou obratnost s rozhodností a odvahou. To jsou vlastnosti, kterým u dnešních dětí „doba nepřeje“.

Zvláště u dorůstajících chlapců přeskok vypoví o lecčems z jejich volního ustrojení. Mají příležitost setkat se s překážkou, jejíž překonání není jednoduché. Volí si způsob jakým překážku překonají. Opakovanými pokusy se ve svém výkonu mohou zlepšovat, nebo utvrzovat v úrovni pohybové dovednosti, kterou získají.

Přeskočit nebo podlézt? To je otázka obecnější. I ona je v této disciplíně přítomna. Řadě dětí s nedostatkem pohybových zkušeností se otevírá svět, který jim díky „rodičům helikoptérám“ dosud zůstával skryt.

Základní pravidla pro práci s přeskokem v hodinách TV jsou vcelku jednoduchá: každý pracuje způsobem, na který se cítí a je schopen pojmenovat si a přiznat obavy, které jsou přirozené. Opakováním se v dosažené pohybové dovednosti utvrzuji a časem ji zlepšuji. Umím si říci o pomoc a soustředit se na to, co právě dělám. Dodržuji organizaci pohybové činnosti tak, aby byla bezpečná pro všechny. 

Krátké video je z hodiny, kdy se do přeskoku pustili chlapci ze 6. a 7. ročníku. Mnohým z nich se podobných pohybových zkušeností, stejně jako řadě jejich vrstevníků v současnosti, zoufale nedostává.

Zákon akce a reakce ve Fy 7. třídy

Zákon akce a reakce je jednou ze zákonitostí, jež lze ověřit experimentem. Návrh takového experimentu byl obsahem hodiny Fyziky 7. ročníku. Podařilo se žákům prokázat že působení síly vyvolává reakci v podobě síly stejné velikosti, ale opačného směru?

Návrh experimentu a jeho empirické ověření je jedním ze způsobů, jak se naučit uvažovat v systému hledání a ověřování hypotéz vlastnímu přírodním vědám. Umožňuje také dostat poznatky z úrovně zapamatování směrem k jejich porozumění a využití.

Základem ale stále zůstává zapamatování, alespoň v případě fyzikálních veličin, jejich jednotek a základních pravidel, která jsou v oboru známá a ověřená našimi předchůdci. Bez této práce, která je namáhavá, zdlouhavá a dokáže být i nudná by experimenty postrádaly systematické uspořádání a jasně pojmenovaný cíl.